Regulamin sklepu internetowego Papagayo-Creativo.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Klaudię Juraś prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Językowa Dialog Klaudia Juraś z siedzibą w Kościanie, za pośrednictwem sklepu internetowego papagayo-creativo.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Klaudię Juraś prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Językowa Dialog Klaudia Juraś  z siedzibą w Kościanie, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 • 1 Definicje
 1.         Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2.         Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane są Klientowi do pobrania w Koncie Klienta i/lub w wiadomości email.

 1.         Dostawca – oznacza firmę za pomocą której Sprzedawca dokonuje Dostawy Towarów fizycznych.
 2.         Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 3.         Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.
 4.         Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.         Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 6.         Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, które Klient może nieodpłatnie pobrać oraz nieodpłatnie korzystać w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych.
 7.         Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8.       Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 9.       Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 10.       Biuro Sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów
 11.       Sprzedawca – oznacza Klaudia Juraś prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Językowa Dialog Klaudia Juraś, ul. Górna 21, Kościan 64-000, NIP:6981797023, REGON:383511034 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: dialogsj@gmail.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 12.       Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie sklep.papagayo-creativo.pl
 13.          Kurs – oznacza rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, polegającej na udziale Klienta w zajęciach online w celu uzyskania nowych kompetencji.
 14.       Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 15.       Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 16.       Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17.       Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1.         Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2.         Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3.         Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4.         W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5.         W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
 6.         Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7.         Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 8.         Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 • 3 Rejestracja
 1.         W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2.         Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3.         W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4.         W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5.         W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6.         Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7.         Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 • 4 Zamówienia
 1.         Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 2.         Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3.         Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, Treść cyfrową lub Szkolenie, którymi jest zainteresowany poprzez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem, Treścią cyfrową lub Szkoleniem, prezentowanymi na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, którego przedmiotem jest Towar, wskazuje w „KOSZYKU” sposób Dostawy oraz formy płatności, zaś po skompletowaniu całości zamówienia, którego przedmiotem jest Treść Cyfrowa lub Kurs, wskazuje w „KOSZYKU” formę płatności, a następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie zamówienia, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
 4.         W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 5.         W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Sprzedawca udziela nieodpłatnie Klientowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do Treści cyfrowych, stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), będących przedmiotem ww. Umowy, na następujących polach eksploatacji:
 6. a)       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – utrwalanie w pamięci komputera oraz zwielokrotnienie techniką drukarską;
 7. b)      w zakresie rozpowszechniania utworu – jedynie wystawienie, wyświetlenie lub odtworzenie Treści cyfrowej, stanowiącej utwór, w celach edukacyjnych i dydaktycznych;
 8. c)       wprowadzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie w pamięci komputera.
 9.         Klientowi nie przysługuje możliwość udzielania sublicencji. Klientowi nie wolno w szczególności: wprowadzać Treści cyfrowych do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych.
 10.         W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi Kurs online, Klient może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 11.         Klient przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest usługa Kurs online, otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu informację o cenie usługi, czasie trwania usługi, miejscu jej wykonania oraz informacje o zakresie usługi.
 12.         Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach Kursu online, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Klientowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane są Klientowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.
 13.       Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w trakcie Kursu online, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów na Klienta, nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów.
 14.       Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.
 15.       Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 11 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.
 16.       Po zawarciu Umowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 • 5 Płatności
 1.         Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia (towary fizyczne).
 2.         Klient może wybrać następujące formy płatności:
 3. a)       przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 4. b)      kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę Przelewy24 S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta).
 5.         Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 5 dni roboczych.
 6.         W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • 6 Dostawa
 1.         Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.         Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar oraz Treść Cyfrową, będące przedmiotem Umowy, bez wad.
 3.         Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy Towaru i realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest Treść cyfrowa lub Szkolenie.
 4.         Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
 5.         Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

Zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane są Klientowi do pobrania w Koncie Klienta.

 1.         Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 2.         Sprzedawca na życzenie Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, zamówioną usługę Szkolenie lub Treści Cyfrowe, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
 • 7 Rękojmia
 1.         Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru/Treści Cyfrowej, pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar/Treść Cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2.         Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 3. a)       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. b)      żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1.         Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2.         Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3.         Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4.         Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.
 5.         Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych lub usługa Szkolenie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres dialogsj@gmail.com W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 6.         Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 • 8 Odstąpienie od Umowy
 1.         Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2.         Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
 3. a)       dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;
 4. b)      dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.
 5.         Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6.         Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 7.         W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 8.         Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9.         Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10.         W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11.         Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12.       Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 13.       W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 14.       Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 15.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 16.       Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17.       Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem.
 18.       Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • 9 Usługi nieodpłatne
 1.         Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 2. a)       Formularz kontaktowy;
 3. b)       Pobranie Materiałów;
 4. c)      Prowadzenie Konta Klienta;
 5. d)       Zamieszczanie opinii.
 6.         Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7.         Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 8.         Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 9.         Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 10.       Usługa Pobranie Materiałów polega na umożliwieniu Klientowi nieodpłatnego zapoznania się oraz pobrania Materiałów, zamieszczonych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu oraz nieodpłatnego korzystania z Materiałów w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych.
 1.       Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach usługi Pobranie Materiałów, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Klientowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały udostępniane są Klientowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.
 2.       Wszelkie Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach usługi Pobranie Materiałów, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów.
 3.       W celu korzystania z Materiałów, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
 4.       Rezygnacja z usługi Pobranie Materiałów jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
 5.       Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 6.       Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 7.       Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom, publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów oraz treści zamieszczanych na Stronie Internetowej.
 8.       Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 9.       Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 • 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 1.         Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2.         Klient oświadcza, że:
 3. a)       jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 4. b)      umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 5. c)       wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 6. d)      wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7.         Klient nie jest uprawniony do:
 8. a)       zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 9. b)      zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 10.         Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
 11.         Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
 12. a)       zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 13. b)      naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 14. c)       posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 15. d)      pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
 16. e)       naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 17.         W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 18.         Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 • 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1.         W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2.         Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
 • 12 Ochrona danych osobowych
 1.         Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 • 13 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną
 1.         Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.         Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3.         Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 • 14 Postanowienia końcowe
 1.         Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2.         Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3.         W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4.         Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13 Regulaminu.
 2.         Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 3.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.